Home     |    Products  |    FJD G32 Smart Pile Driver Guidance Systems

FJD G32

SMART PÅLKRAN
GUIDANCE SYSTEM

Noggrann Pålning,Smart Guidning

Accurate Piling, Smart Guidance

Produkten tillämpar GNSS- och RTK-teknik med hög precision, vilket gör det möjligt för operatören att få korrekt, realtids 3D-positionsinformation från pålens huvud och borrröret, vilket gör borrningen digitaliserad.

The product applies high-precision GNSS and RTK technology, which enables operator to get real-time and precise 3D position information of the
 pile head and drill rod, making the drilling operation digitalized.

Importera Pålens läget med ett klick

Förhandsgranskning av Uppgift

Pålläge Guidning

Återuppta från brytpunkt

Centermeter-nivå Noggrannhet

Attityd Justering

Digital Borrning

Online Support och OTA

Import Pile Position
with One Click

Task
Visualization

Pile Position
Guidance

Breakpoint
Resume

CM-level
Accuracy

Attitude
Adjustment

Digital
Drilling

Online
Support & OTA

Centimeter noggrannhet

Centimeter Accuracy

Detta system tillämpar GNSS-kinematisk positionerings teknologi med hög precision i realtid, vilket möjliggör exakt placering och centermeter-nivå noggrannhet på pålning.

This system applies high-precision GNSS real-time kinematic positioning technology,   leading to precise alignment and cm-level piling accuracy.


Smart Guidance

Operatören kan lokalisera pålar snabbt och exakt med hjälp av guidning av kontrollterminalen utan att lägga fram och markera i förväg. Arbetskrafts- och förvaltningskostnaderna minskas samtidigt som effektiviteten förbättras dramatiskt.

Attitydjustering

Borrrörets vertikala avvikelse indikeras i realtid vid den industriella kontrollterminalen för att hjälpa operatören att räta ut borrröret exakt. Systemet kommer att hänvisa operatörer att gå vidare till nästa steg när borrröret är korrekt konfigurerat

Smart Guidance

The operator can quickly and accurately locate piles under the guidance of the control terminal, without setting out and marking in advance. Labor and management costs are reduced while greatly improving efficiency.

Attitude Adjustment

The vertical deviation of the drill rod is shown in real time on the industrial grade control terminal to help the operator straighten the drill rod accurately. The system will instruct operators to proceed to the next step when the drill rod is adjusted properly.

Förhandsgranskning av Uppgift

Task Visualization

Pålläge kan importeras med en knapp och visas på kontrollterminalen. Operatören kan använda denna information för att underlätta borrprocessen.

Pile position could be imported with one button and displayed on the control terminal.The operator can use this information to facilitate the drilling process.


Djupövervakning


Borrningskvaliteten garanteras av GNSS baserat RTK positionering på cm-nivå och 0,1 ° noggrannhet i orientering. Konstruktionsprocessen kommer att digitaliseras, vilket möjliggör realtidsövervakning av borrdjupet och bergdjupet.

Depth Monitoring

Drilling quality is guaranteed by
GNSS-based cm-level RTK
positioning and 0.1° accuracy orientation.
Construction process will be digitalized,
allowing real-time monitoring of
drilling depth and rock-socketed depth.  

Huvudkomponenter

Core Components

Tillämpningsscenarier

Application Scenarios

Pål fundament för järnvägar, motorvägar, urbana högbroar och industriella och civila byggnader

Pile foundation operations for railways, highways, urban elevated bridges and industrial and civil buildings